Prekių katalogas
  1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Trukmė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 159892440, buveinės registracijos adresas: J. Šimkaus g. 21, Garliava, LT-53204 Kauno r., Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT598924418, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2. Parduotuvė  – elektroninė UAB „Trukmė“ parduotuvė, pasiekiama adresu https://trukme.lt/lt/;

1.3. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta Prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

1.4. Pirkėjas – asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje Prekes ar paslaugas arba besinaudojantis elektronine parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo Prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo Prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.5. Prekė arba Prekės – Parduotuvėje pateiktos prekės, kurias, Taisyklių nustatyta tvarka, Pirkėjas sudarydamas Prekių Pirkimo-pardavimo sutartį turi teisę įsigyti. Toliau Taisyklėse sąvoka „Prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

1.6. Taisyklės  – šios nuotolinės Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų Prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios Taisyklės galioja nuo 2022-10-18.

2.  Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų Prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant Prekes Parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas Prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas Prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

2.4. Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti čia.

3.  Informacija apie Pardavėją

3.1.  Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

3.2. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje: https://trukme.lt/lt/content/27-kontaktai.

4.  Prekės

4.1.  Pirkėjo gautų Prekių ir elektroninėje parduotuvėje pateikiamų Prekių atspalviai gali nežymiai skirtis, nes spalvų raiška priklauso nuo Pirkėjo individualių kompiuterio savybių. Prekė laikoma atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka elektroninėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ir (ar) aprašymą.

4.2.  Perduodamos Prekės yra supakuotos taip, kaip tokioms Prekėms įprasta, o jei tara ar pakuotė gali būti įvairi, – taip supakuotos ar tokioje taroje, kad būtų užtikrintas tokios rūšies Prekių tinkamumas jas laikant ar gabenant įprastinėmis sąlygomis.

4.3.  Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir (ar) SMS žinute). Šiuo atveju Pardavėjas pasiūlo Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

4.4.  Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir (arba) maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

5.  Asmens duomenų apsauga

5.1.  Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

5.2.  Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini Prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

5.3.  Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini Prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

5.4.  Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

5.5.  Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.6.  Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, Prekių pardavimą, pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus atvejus arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

6.  Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

6.1. Taisyklės yra pagrindas vienkartinėms Prekių pirkimo - pardavimo sutartims sudaryti ir vykdyti. Taisyklių nustatyta tvarka sudarius konkrečios Prekės pirkimo - pardavimo sutartį Taisyklių sąlygos tampa tokios Prekės pirkimo - pardavimo sutarties sąlygomis.

6.2. Elektroninėje parduotuvėje Prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su elektroninės parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus laikoma, kad jis susipažino Privatumo politika.

6.3. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.

6.4. Norėdamas įsigyti Prekes, Pirkėjas pateikia užsakymą elektroninėje parduotuvėje, užpildydamas ten esančią elektroninę užsakymo formą ir ją pateikdamas Pardavėjui.

6.5. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis pateikia Prekės užsakymą ir už jį apmoka. Užsakymo neapmokėjus Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.

6.6. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.7. Sudarydamas Pirkimo - pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas Prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti prie to paties užsakymo nėra galimybės. Norėdami užsisakyti papildomų prekių, būtina pateikti naują užsakymą Pardavėjui.

6.8. Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes gali įsigyti šiose Taisyklėse nurodyti Pirkėjai.

6.9. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.

6.10. Prekių krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei 50 EUR. Jei Prekių krepšelio suma, neįskaičius pristatymo mokesčių, yra mažesnė nei 50 EUR, bus taikomas 5 EUR administravimo mokestis, skirtas padengti prekių paruošimo bei sandėlio procesų palaikymo išlaidas. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto užsakymo administravimo mokesčio taikymo tvarka ir įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už Prekes, jam taip pat grąžinamas ir užsakymo paruošimo mokestis, jei Pirkėjas buvo jį sumokėjęs. Užsakymo paruošimo mokestis nėra taikomas Prekėms, kurios perkamos mūsų fizinėse parduotuvėse.

6.11. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

6.12. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl Pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo.

6.13. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 10.1.2 punkte nurodytą mokėjimo būdą - jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

6.14. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir (ar) trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

6.15. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

6.16. Sudarydamas Pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be Pardavėjo ar (ir) Pirkėjo parašo. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 2 d.d. dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas) dienos data.

6.17. Išimtinu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir (arba) SMS žinute) ir pasiūlys Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

7.  Pirkėjo teisės ir pareigos

7.1.  Pirkėjas turi teisę:

7.1.1.  pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

7.1.2.  Pirkėjas (kai jis yra vartotojas) turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

7.1.3.  prašyti Pardavėjo pataisyti ar pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas Prekes, proporcingai sumažinti nekokybiškos ir (ar) netinkamai sukomplektuotos Prekės kainą, ar nutraukti Pirkimo - pardavimo sutartį ir grąžinti Prekę, pasinaudoti Prekėms taikomomis garantijomis;

7.1.4.  kitas Taisyklėse ir (ar) taikomuose teisės aktuose numatytas teises.

7.2.  Pirkėjas įsipareigoja:

7.2.1.  sumokėti užsakytų Prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Pirkimo – pardavimo sutartį) ir priimti užsakytas Prekes;

7.2.2.  priimdamas Prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus Prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

7.2.3.  patikrinti, ar įsigyta Prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti Prekės perdavimo metu;

7.2.4.  pasirinkęs Prekių atsiėmimo būdą fizinėje Pardavėjo parduotuvėje, atsiimti Prekes Pardavėjo nurodytu laiku;

7.2.5.  pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

7.2.6.  apmokėti Prekės grąžinimo išlaidas, jei jos teisės aktų nustatyta tvarka tenka Pirkėjui;

7.2.7.  pateikti tik teisingus ir išsamius Pirkėjo registracijos duomenis, nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo registracijos duomenys, Prekių pristatymo duomenys;

7.2.8.  nenaudoti Parduotuvės neteisėtu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

7.2.9.  laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

8.  Pardavėjo teisės ir pareigos

8.1. Pardavėjas turi teisę:

8.1.1. panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžia esmines Taisykles, visų pirma – savo veiksmais ar neveikimu kelia grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, Parduotuvės stabilumui ar saugumui;

8.1.2. riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;

8.1.3.  laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą arba (ir), atsižvelgdamas į Parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių; visgi, tai neturės įtakos iki Pardavėjo sprendimo atlikti šiuos veiksmus Pirkėjo sudarytoms Pirkimo - pardavimo sutartimis ir jų įgyvendinimui;

8.1.4.  pakeisti Taisykles, Prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje; visgi, pakeitimai neturės įtakos iki Pardavėjo sprendimo atlikti šiuos veiksmus Pirkėjo sudarytoms Pirkimo - pardavimo sutartimis ir jų įgyvendinimui;

8.2.  Pardavėjas įsipareigoja:

8.2.1  dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

8.2.2   gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;

8.2.3  laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

9.  Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

9.1.  Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos Parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Prekių kaina ir mokėtina suma už Prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus Prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti Prekių užsakymo procedūros ir užsakyti Prekių.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytai Pirkimo – pardavimo sutarčiai.

9.3. Prekių kainos Parduotuvėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

9.4. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota Prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali atskirai užsisakyti Pirkėjas, kaina. Prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos, nebent Parduotuvėje būtų aiškiai nurodoma kitaip. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka:

Pristatymo būdas Kaina
Trukmės transportas 30 eurų*
Venipak pristatymas (pristatymo kaina priklauso nuo prekių krepšelio svorio)
0.001 kg - 2kg 4.50 eurų
2 kg - 5 kg 5.00 eurai
5 kg - 10 kg 6.50 eurų
10 kg - 20 kg 8.50 eurų
20 kg - 30 kg 10.00 eurų

* Prekes pristatome Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei rajonuose. Pristatymo paslauga ir kaina galioja tik verslo klientams.

10.  Apmokėjimo sąlygos

10.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

10.1.1. naudodamasis elektronine bankininkyste;

10.1.2. grynaisiais pinigais arba banko kortele;

10.1.3. mokėjimo (kredito arba debetine) kortele.

10.2. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.3. Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti.

10.4. Pirkėjui pasirinkus 10.1.1, 10.1.4 punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

10.5. Pirkėjui pasirinkus 10.1.2 punkte nurodytą atsiskaitymo būdą grynaisiais pinigais arba banko kortele, Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti Prekių atsiėmimo vietoje ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą neatsiskaičius už Prekes, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

10.6. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:

10.6.1. kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes – 10.1.1, 10.1.4 ir 10.2 - 10.3. punktų atveju;

10.6.2. kai gaunamas patvirtinimas dėl finansavimo suteikimo – 10.1.3 punkto atveju;

10.6.3. nedelsiant, po užsakymo atlikimo, kaip tai numatyta 10.1.2, 10.5 punktų atveju.

10.7. Detalesnė informacija, susijusi su apmokėjimu, pateikiama skiltyje „Atsiskaitymas“.

11. Prekių pristatymas

Pristatymas į namus

11.1. Prekės pristatomos Lietuvoje. Su Trukmės transportu pristatoma tik B2B (verslo) klientams. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

11.2. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodytos 9.4 punkte. Nuorodoje pateikiama informacija yra laikoma sudėtine šių Taisyklių dalimi.

11.3. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio, kainos, atstumo, pristatymo būdo.

11.4. Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymo paslaugą, jų pristatymo kaina Pirkėjui yra nurodoma Prekių užsakymo proceso pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir (ar) atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už Prekes. Į Prekių pristatymo kainą neįeina šių Taisyklių 11.5 punkte aptarta prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos kaina.

11.5. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos neteikiame.

11.6. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 6.13 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 16 dalyje).

11.7. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu ar sms trumpąja žinute.

11.8. Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų sandėlių ar užsakomos pagal specialų užsakymą. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.

11.9. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.  Pasirinkus pristatymo būdą su Trukmės transportu (siuntos viršijančios 150 cm ilgį, bei didesnio nei 50 kg svorio vežamos krovininėmis transporto priemonėmis ir iškraunamos tik šios technikos pagalba Jūsų nurodytu adresu). Jūs turite užtikrinti, kad yra sudarytos sąlygos pravažiuoti krovininiam transportui iki Jūsų pageidaujamos iškrovimo vietos, kitu atveju siuntos pristatyti nepavyks. Pristatymas vykdomas tik darbo dienomis 8:00-17:00 val. Po 17 val. šios paslaugos suteikti negalėsime. Savaitgaliais siuntų pristatymo darbai neatliekami).Venipak pristatymo būdas galimas tik prekėms (pirkinių krepšeliams), kurie neviršija 1.20 m. aukščio, ilgio išmatavimų ir nėra sunkesni nei 30 kg.

11.10. Prekių pristatymo Pirkėjui atveju Prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje. Jeigu Prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta Prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats.

11.11. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama pirmajam vežėjui.

11.12. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios(-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis.

11.13. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

11.14. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

11.15. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

11.16. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

11.17. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 30min laikotarpiu po sutarto pristatymo laiko Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu, Prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos Prekės grąžinamos į Prekių sandėlį ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių sandėlyje Prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 5 d.d. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas Taisyklių 11.24 punkte nustatyta tvarka.

11.18. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

11.19. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, išorinę Prekės kokybę (t. y. ar Prekė neturi akivaizdžių kokybės trūkumų), asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, išorinė Prekės kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas.

11.20. Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakęs priimti Prekes, Pardavėjui pareikalavus, privalo padengti Prekių grąžinimo išlaidas.

Atsiėmimas fizinėje parduotuvėje

11.21. Pirkėjo pasirinkimu, išskyrus išimtis, numatytas skiltyje „Prekių pristatymas“, Parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos UAB „Trukmė“ fizinėse parduotuvėse:

J.Šimkaus g. 21, Garliava, Kauno raj.;

Sandėlių g. 80, Klaipėda;

Metalo g. 11, Vilnius.

11.22. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute, ir (ar) skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

11.23. Įprastai Prekių paruošimo atsiėmimui terminai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas“ nurodytais terminais.

11.24. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 d.d. dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas. Šiuo atveju atšaukus užsakymą Pirkėjo sumokėti pinigai už Prekes yra grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.

11.25. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

11.26. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:

11.26.1. nurodyti užsakymo numerį;

11.26.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

11.27. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

11.28. Apsipirkus UAB „Trukmė“ parduotuvėje prekes galima atsiimti J. Šimkaus g., 21 Garliava, Kauno raj.; Sandėlių g. 80, Klaipėda; Metalo g. 11, Vilnius. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo metu Pirkėjui leidžiama pasirinkti Prekių atsiėmimą tik tose parduotuvėse, kuriose yra pakankamas Prekių likutis.

11.29. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, išorinę Prekės kokybę (t. y. ar Prekė neturi akivaizdžių kokybės trūkumų), asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

11.29.1. nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, išorinės Prekės kokybės (t. y. akivaizdžius Prekės kokybės trūkumus), asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą(-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;

11.29.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas.

12. Prekių grąžinimas

12.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti gautas (atsiimtas) Prekes - per šių Taisyklių 12.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui žodžiu arba raštu apie savo norą atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui bei susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

12.2. Minėta Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo ir Prekių grąžinimo teisė netaikoma sutartims dėl:

12.2.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

12.2.2. Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

12.3. Pirkėjo teisė atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 6 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą (tokia informacija teikiama, pvz.: skelbiamo pasiūlymo sąlygose / taisyklėse, lojalumo programos taisyklėse).

12.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti Prekes ir atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu arba atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

12.5. Prekės grąžinamos UAB „Trukmė“ padalinyje J. Šimkaus g., 21 Garliava, Kauno raj., atsižvelgiant į šiame skyriuje numatytas išimtis.

12.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti Prekes (ar atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties) pakeitimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas Prekes išsiuntė per nurodytą prekių grąžinimo terminą.

12.7. Pirkėjui atsisakius Pirkimo – pardavimo sutarties ir, grąžinusiam Prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, esant 12.8. punkte nurodytoms aplinkybėms, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo įrodymo apie Prekės išsiuntimą Pardavėjui gavimo dienos arba Prekės grąžinimo dienos. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos už šias Prekes grąžinamos, jeigu grąžinamai daliai Prekių pristatymo mokestis buvo taikomas. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 12.11 punkto nuostatos.

12.8. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 12.9 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

12.9. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė ar jos pakuotė yra sugadinta, Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), Prekė buvo naudota, Prekė yra be autentiškų etikečių, apsauginių pakuočių bei be tų pačių priedų, su kuriais ir buvo parduota, Prekė yra netvarkingoje ir (ar) neoriginalioje pakuotėje (be instrukcijos ir garantinio talono, jei jie buvo pristatyti su Preke), kitokios sudėties, nei Pirkėjo buvo įsigyta, negrąžintos perduotos Pirkėjui kartu su Preke dovanos, Prekės aksesuarai ar priedai.

12.10. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį), arba kasos aparato kvitą, arba kitą Prekės pirkimą̨–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) ir užsakymo numerį.

12.11. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik ta apimtimi, kuri lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas Prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių Prekės grąžinimo išlaidų.

12.12. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. Esant galimybei, kai Prekės grąžinamos į Pardavėjo fizinėje parduotuvėje esantį grąžinimo skyrių, grąžinamos sumos išmokamos grynaisiais.

12.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų ar dalies jų tol, kol Prekės negražintos arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymo, kad Prekės yra išsiųstos.

12.14. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo:

12.14.1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;

12.14.2. išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 12.11 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;

12.14.3. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;

12.14.4. Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 12.7 punktu.

12.15. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos 12 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

13.  Prekės kokybė

13.1. Parduodamų Prekių savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme. Jei Prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta Prekės aprašyme.

13.2. Pirkėjas yra informuojamas, kad dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių, nustatytų elektroninių prietaisų techninių parametrų (pvz., Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano raiškos ar kt.) ar kitų techninių ir nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių̨, Parduotuvėje esančios ir per Pirkėjo elektroninius prietaisus matomos prekės savo parametrais gali ne visiškai atitikti realių, Parduotuvėje nurodytų prekių charakteristikų (pvz., atspalvių), atsižvelgiant į nežymius galimus prekių išvaizdos neatitikimus.

13.3. Pirkėjų (vartotojų) įsigytoms prekėms taikoma įstatyminė 2 metų prekių kokybės garantija.

13.4. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma garantija nurodyta Parduotuvėje. Garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi Prekių̨ aprašymuose.

13.5. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos Prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite Prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

13.6. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

13.7. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali atvykus į Trukmės padalinį J.Šimkaus g., 21, Garliava, Kauno raj. arba elektroniniu paštu kokybe@trukme.lt.

13.8. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba kasos aparato kvitą, arba kitą Prekės pirkimą̨ - pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) bei nurodyti tokią informaciją:

13.8.1. Prekės užsakymo numerį;

13.8.2. įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;

13.8.3. pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

13.9. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

13.9.1. Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

13.9.2. pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke;

13.9.3. atitinkamai sumažinant pirkimo kainą, jei Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;

13.9.4. grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir nutraukinat Pirkimo – pardavimo sutartį, kai Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.

13.10. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas apie priimtą sprendimą ir ketinamus atlikti veiksmus pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

13.11. Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas taip pat gali kreiptis telefonu 880044445 arba el. pašto adresu kokybe@trukme.lt.

14. Gamintojo garantija

14.1. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.

14.2. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

 

15. Atsakomybė

15.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

15.2. Parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Parduotuvėje.

15.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

15.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

15.5. Už Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Pirkimo – pardavimo sutartį.

15.7. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Parduotuvėje esančias nuorodas.

16. Nenugalimos jėgos aplinkybės

16.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Pirkimo – pardavimo sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Pirkimo – pardavimo sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl force majeure aplinkybių.

16.2. Tuo atveju, jeigu įvyksta force majeure, kurios daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Pirkimo – pardavimo sutartį vykdymui:

16.2.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir

16.2.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Pirkimo – pardavimo sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure aplinkybių trukmei. Jeigu force majeure aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po force majeure aplinkybių pabaigos.

17. Apsikeitimas informacija ir informacijos siuntimas

17.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

17.2.  Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@trukme.lt arba įprastą laišką UAB „Trukmė“, J. Šimkaus g. 21, Garliava, LT-53204 Kauno r., Lietuva. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku). Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 11 dalyje.

17.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

18. Teisė keisti taisykles

18.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Pirkimo  - pardavimo sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Užsakymams, pateiktiems ir nebaigtiems vykdyti iki naujų Taisyklių įsigaliojimo, galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu.

18.2.  Apie Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuos Pirkėją (pvz., elektroniniu paštu ar (ir) pateikdamas informaciją Parduotuvės Pirkėjo paskyroje, ar (ir) Paskelbdamas informaciją Parduotuvėje ar (ir) kt.). Kiekvieną kartą Pakeitus Taisykles jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.6 punkte.

18.3. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje ir taikomi tik tiems užsakymams, kuriuos Pirkėjas atlieka po pakeistų Taisyklių įsigaliojimo.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

19.2. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

19.3. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

19.4. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas Prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

19.5. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, tačiau užtikrindamas, kad Pardavėjui perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Pirkėjo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis liks nepakitusi.

19.6. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių, įskaitant Pirkimo – pardavimo sutartį, yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19.7. Pirkėjas (vartotojas) prašymą ir (ar) skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

 

 

 

Product added to compare.